Gerhardt Christensen A/S

ALMINDELIGE SALGS-

OG

LEVERINGSBETINGELSER

Oktober 2015

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelse 3
2. Indgåelse 3
3. Produktet 4
4. Fuldmagt 4
5. Priser 4
6. Leveringsbetingelser 5
7. Forsendelse og Forsikring 5
8. Betalingsbetingelser 6
9. Garanti/ansvar 7
10. Force majeure 8
11. Reklamations- og undersøgelsespligt 8
12. Produktansvar 8
13. Produktinformation 9
14. Montage og service 9
15. Beskyttelse af rettigheder 10
16. Tegninger og beskrivelser 10
17. Lovvalg og voldgift 11

1. Anvendelse

1.1 Enhver levering fra Gerhardt Christensen A/S, cvr. nr. 33 77 55 20, (”Gerhardt Chri-stensen”) sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bin-dende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sæd-vaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Gerhardt Christensen fremsendte ordre-bekræftelse.

2. Indgåelse

2.1 Gerhardt Christensen bliver tidligst forpligtet ved de af Gerhardt Christensen afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Gerhardt Christensen har afsendt sin ordrebekræftelse. Gerhardt Christensen er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Gerhardt Christensen fremsendte er-klæringer.

2.2 Køber er bundet af sit tilbud, når Gerhardt Christensens ordrebekræftelse er kommet frem til Køber. Såfremt Køber har indsigelser mod den fremsendte ordrebekræftelse, skal Køber fremsætte disse skriftligt senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftel-sen.

2.3 Køber kan annullere en allerede indgået aftale, såfremt samtlige betingelser i dette punkt er opfyldt:

2.3.1 Gerhardt Christensen har ikke sat ordren til produktion,
2.3.2 Gerhardt Christensen har ikke indgået aftale med sin(e) underleverandør(er),
2.3.3 Køber betaler 10 % af købesummen, dog minimum 5.000 kr. til Gerhardt Chri-stensen.

2.4 Betingelserne skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor Gerhardt Christensen modtager Købers anmodning om annullation.

3. Produktet

3.1 Produktet fabrikeres og leveres ifølge EU standarder medmindre andet aftales særskilt mellem parterne. Produktet leveres med brugsanvisning.

3.2 Gerhardt Christensen forbeholder sig ved ordrens effektuering at foretage enhver æn-dring, som skønnes teknisk nødvendig.

3.3 Ordren går ikke til produktion, før samtlige tegninger, der danner grundlag for produkti-onen, er godkendt skriftligt af Køber.

4. Fuldmagt

4.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er be-myndiget til at forpligte Gerhardt Christensen uden skriftlig aftale herom.

5. Priser

5.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Gerhardt Christensen udarbejdede prisli-ster, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Gerhardt Christensen forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

5.2 Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt samt opbevaring af færdigt arbejde.

5.3 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 2 % i produkti-ons- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Gerhardt Christensen berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

5.4 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Æn-dringer i valutakursen på mere end 5 % berettiger derfor Gerhardt Christensen til at re-gulere prisen herefter.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Levering finder sted på Gerhardt Christensens forretningssted. Levering sker Inco-terms 2000 EXW, uanset om Gerhardt Christensen ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber, bringer det solgte til Køber.

6.2 Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor Købers meddelelse om at produktions-tegningen er godkendt, jf. punkt 3.3, kommer frem til Gerhardt Christensen.

6.3 I tilfælde af, at levering i øvrigt er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af Køber, regnes leveringstiden fra den dato, hvor disse oplysninger kommer Gerhardt Christensen i hænde.

6.4 I tilfælde af forsinket levering er Gerhardt Christensen forpligtet til at advisere Køber herom. Gerhardt Christensen har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 4 uger. En forsinkelse på mere end 4 uger giver Køber ret til en bod på 0,5 % af kontraktbeløbet pr. fuld uge forsinkelsen har varet, dog maksimalt 7,5 % af kontraktbeløbet. Herudover har Køber ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

6.5 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder mislig-holder sin afhentningsforpligtelse, er Gerhardt Christensen berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Gerhardt Christensen berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger pro-dukterne for Købers risiko.

6.6 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

7. Forsendelse og Forsikring

7.1 Alle forsendelser sker for Købers regning og risiko. Køber forpligter sig til at holde det solgte ansvars- og brandforsikret for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, va-rerne leveres, og indtil købesummen er betalt.

7.2 Såfremt Køber ikke inden 7 dage efter påkrav dokumenterer at have tegnet behørig forsikring efter såvel dette punkt som punkt 12, er Gerhardt Christensen berettiget til for Købers regning at tegne de fornødne forsikringer.

8. Betalingsbetingelser

8.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra produktets levering.

8.2 Gerhardt Christensen er til enhver tid berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstil-lelse for købesummens rettidige betaling.

8.3 Såfremt levering udskydes på grund af Købers forhold, er Køber forpligtet til at foreta-ge enhver betaling til Gerhardt Christensen, som om levering var sket til aftalt tid.

8.4 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned med må-nedlig rentetilskrivning beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. Gerhardt Chri-stensen opkræver herudover et rykkergebyr på 150 kr. pr. rykkerskrivelse.

8.5 Købers indbetalinger afskrives forlods til tilskrevne renter, omkostninger og først heref-ter på hovedstolen.

8.6 Produkterne er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Gerhardt Christensen er be-rettiget til at tage det solgte materiel tilbage, idet omfang det solgte kan udskilles, så-fremt Køber misligholder sin betalingsforpligtelse helt eller delvist.

8.7 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter dette punkt, er Gerhardt Christensen berettiget til at hæve aftalen, sælge produk-terne for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Ger-hardt Christensen kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

8.8 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 11 ikke berettiger Køber til at tilbageholde kø-besummen.

9. Garanti/ansvar

9.1 Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Gerhardt Christensen. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Ger-hardt Christensens specifikationer. Gerhardt Christensen er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Gerhardt Christensens skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.

9.2 Hvis produkter eller delprodukter omfatter ikke-Gerhardt Christensen fabrikat, skal Gerhardt Christensen alene være ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påta-get sig garanti, uden hensyn til det i denne bestemmelse – punkt 9 – anførte.

9.3 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Gerhardt Christensen for-pligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Gerhardt Chri-stensens erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Gerhardt Christensen kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab.

9.4 Garantien omfatter ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer. Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, misvedligehold, forkert smøremiddel mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

9.5 Gerhardt Christensen hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden, er uegnede til formålet.

9.6 Ansvarsperioden ophører 12 måneder efter leveringsdagen.

10. Force majeure

10.1 Gerhardt Christensen er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine for-pligtelser, såfremt Gerhardt Christensen kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for hans kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

10.2 Gerhardt Christensen er desuden ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt forhold omfattet af punkt 10.1 gør sig gældende for en eller flere af Gerhardt Christensens underleverandører

10.3 I tilfælde omfattet af punkt 10.1 og punkt 10.2 er Gerhardt Christensen berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er op-hørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Gerhardt Christensen for-inden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parter-ne til at hæve aftalen.

11. Reklamations- og undersøgelsespligt

11.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 3 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

11.2 Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 3 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

11.3 Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gæl-dende.

12. Produktansvar

12.1 Gerhardt Christensen er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produk-ter, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Gerhardt Chri-stensens side ved et af Gerhardt Christensen leveret produkt samt det bevises, at pro-duktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mel-lem skaden og defekten.

12.2 Endvidere er Gerhardt Christensen ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løs-øre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Gerhardt Christensen ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste el-ler andet indirekte tab.

12.3 I tilfælde af, at Gerhardt Christensen bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køberen pligtig til at holde Gerhardt Christensen skadesløs her-for. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring uden regres mod Gerhardt Christensen omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber og/eller Gerhardt Christensen.

12.4 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Gerhardt Christensens produktansvar.

13. Produktinformation

13.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Gerhardt Christensen påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

14. Montage og service

14.1 Alle leverancer er ekskl. montage og service.

14.2 Såfremt Gerhardt Christensen skal forestå montage og/eller service, oprettes en sær-skilt aftale, der regulerer pris og øvrige vilkår. Følgende basisbetingelser gælder imid-lertid for enhver individuel aftale om montage og/eller service:

14.2.1 Køber er forpligtiget til for egen regning at søge for at vand og drivkraft, her-under trykluft, elektrisk strøm mv. er til stede i nødvendigt omfang.
14.2.2 Køber er forpligtiget til at sikre, at montagestedet er klargjort, herunder tørt og rengjort i overensstemmelse med Gerhardt Christensens anvisninger.
14.2.3 Køber er forpligtiget til at sikre, at adgangsforholdene er afstemt med den be-stilte montage og/eller service, herunder at der er adgang med kran, hvor dette er påkrævet.
14.2.4 Køber er ansvarlig for, at montage og/eller service kan udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelse for arbejds-miljø på montagestedet
14.2.5 Køber er forpligtet til i øvrigt at opfylde Gerhardt Christensens til enhver tid gældende montagevejledning.
14.2.6 Gerhardt Christensen stiller kraner, stillads m.v. til rådighed. Gerhardt Chri-stensen stiller ligeledes skurvogn til rådighed for egne folk, hvor dette påkræ-ves. Køber sørger for, for egen regning, at skurvogne kan tilsluttes vand og afløb.

14.3 Omkostningerne omfattet af punkt 14.2.6, dog undtaget omkostninger ved tilslutning af skurvogn til vand og afløb er indregnet i prisen på montagen og/eller service.

14.4 Såfremt Køber misligholder sine forpligtelser i medfør af dette punkt – punkt 14 – er Gerhardt Christensen berettiget til at forlade pladsen straks efter meddelelse til Købers kontaktperson om, hvilke forhold der konstituerer misligholdelse.

14.5 Såfremt Køber misligholder, er Gerhardt Christensen berettiget til at fakturere Køber for transport- og ventetid med i alt 400 kr. pr. time, dog altid minimum 1.000 kr.

15. Beskyttelse af rettigheder

15.1 Køber opnår ingen ret til Gerhardt Christensens industrielle rettigheder ved køb af pro-dukter, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet og/eller pro-dukterne, så Køber herved krænker Gerhardt Christensens rettigheder.

16. Tegninger og beskrivelser

16.1 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af Gerhardt Christensen eller andre, der er overgivet til Køber i forbin-delse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver Gerhardt Christensens ejen-dom. Materialet må ikke uden Gerhardt Christensens forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til Gerhardt Christensen.

17. Lovvalg og voldgift

17.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Gerhardt Christensen, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsreg-ler.

17.2 Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Gerhardt Christensen, skal en-delig afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration efter de af Vold-giftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

17.3 Møderne afholdes efter Gerhardt Christensens begæring i Aalborg.